3η Συνάντηση

3η Συνάντηση Εργασίας του έργου CULTURAL DIPOLE

Την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες η τρίτη συνάρτηση εργασίας του έργου “CULTURAL DIPOLE”.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Δήμο Σερρών, το Δήμο Petrich, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg “V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών ανά πακέτο εργασίας και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα. Εκπρόσωποι από το Δήμο Σερρών και το Δήμο Petrich παρουσίασαν την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανακαίνιση των δύο κτηρίων. Από το Α.Π.Θ. έγινε μία συνοπτική παρουσίαση της Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής Μελέτης για την Πινακοθήκη “Κωνσταντίνος Ξενάκης” και από το Δ.Π.Θ. παρουσιάστηκαν οι απαιτούμενες προδιαγραφές και παρεμβάσεις ώστε η Πινακοθήκη να λειτουργεί ως “κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” (Near Zero Energy Building).

Μετά το πέρας της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κτήριο το οποίο θα στεγάσει την Πινακοθήκη “Κωνσταντίνος Ξενάκης”.

3rd Project Meeting of CULTURAL DIPOLE project

The 3rd project meeting of CULTURAL DIPOLE project was implemented in Serres on Wednesday the 8th of May 2019.

Representatives from the Municipality of Serres, the Municipality of Petrich, the Aristotle University of Thessaloniki, the Democritus University of Thrace and the Joint Secretariat of Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Programme participated in the meeting.

During the meeting, the progress of activities per work package was presented and next steps were planned. Representatives from the Municipality of Serres and the Municipality of Petrich presented the progress of construction activities for the renovation of the two buildings. AUTh made a short presentation on the Museological – Museographical Study of the Art Gallery “Constantinos Xenakis” and DUTH presented the specifications and interventions that are necessary to ensure that the Art Gallery will operate as a “Near Zero Energy Building”.

After the meeting, a visit to the building that will host the Art Gallery “Constantinos Xenakis” took place.

Share