ΒΡΑΒΕΥΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντική βράβευση για το έργο CULTURAL DIPOLE” (“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ”) το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου η τελετή απονομής των βραβείων “Sustainable Cultural Tourism Destination 2018’’, κατά τη διάρκεια του ‘’11ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον Πολιτιστικό Τουρισμό’’ (11th International Conference for Cultural Tourism). Το έργο “Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή” με ακρωνύμιο “CULTURAL DIPOLE”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, κέρδισε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία “Transnational Thematic Tourism”. Στην τελετή παρέστησαν ο Δήμαρχος Σερρών, κ. Πέτρος Αγγελίδης και ο καθηγητής κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος, επιστημονικά υπεύθυνος του έργου “CULTURAL DIPOLE” για το Α.Π.Θ.

Στόχος του έργου CULTURAL DIPOLE” είναι, σε πρώτη φάση, η δημιουργία δύο Μουσείων σε δύο εγκαταλειμμένα στρατόπεδα στη διασυνοριακή περιοχή, της Πινακοθήκης “Κωνσταντίνος Ξενάκης” στην πόλη των Σερρών και του νέου Ιστορικού Μουσείου στο Petrich της Βουλγαρίας. Για το απώτερο μέλλον στόχος είναι η μετατροπή των δύο στρατοπέδων σε πολιτιστικά πάρκα τα οποία θα φιλοξενούν μουσειακούς χώρους και δραστηριότητες πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Σερρών (επικεφαλής εταίρος), ο Δήμος Petrich της Βουλγαρίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζουν επίσης, το σωματείo “ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” και η “Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών” (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ).

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network – ECTN) σε συνεργασία με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Europa Nostra) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (European Travel Commission), με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Αειφόρο Τουρισμό (Network of European Regions of Competitive and Sustainable Tourism – NECSTour). Συνολικά, 57 υποψήφιοι από 15 χώρες υπέβαλλαν αιτήσεις στον διαγωνισμό σε 7 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες.

Η υλοποίηση του διαγωνισμού αποτελεί συμβολή στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ 2018), πρωτοβουλία “Τουρισμός και κληρονομιά: υπεύθυνος και βιώσιμος τουρισμός γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά” (European Year of Cultural Heritage 2018 – EYCH2018, initiative on “Tourism and heritage: responsible and sustainable tourism around cultural heritage”). Το ΕΕΠΚ 2018, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και επίσης να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και το ΕΕΠΚ 2018 υπάρχουν διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

www.culturaltourism-network.eu/award-2018.html

http://europa.eu/cultural-heritage/

Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Αριστοτέλης Νανιόπουλος, τηλ. 2310 995765, 6944186625

 

PRESS RELEASE

Significant award for the project CULTURAL DIPOLE” which is funded by “Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”

Οn Thursday the 25th of October 2018 the “Destination of Sustainable Cultural Tourism 2018 Awards” were announced in Pafos, Cyprus, at a ceremony during the 11th International Conference for Cultural Tourism. The project “Creation of a cultural dipole in the cross border area” with the acronym “CULTURAL DIPOLE”, which is funded by “Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme,

won the second prize in the category “Transnational Thematic Tourism”. In the ceremony participated: the Mayor of Serres, Mr. Petros Aggelidis and prof. Aristotelis Naniopoulos, scientific coordinator of the project for AUTh.

The main objective of CULTURAL DIPOLE project is the implementation of two Museums in two abandoned military camps in the cross border area, the “Constantin Xenakis” Museum in Serres, Greece and the new Historical Museum in Petrich, Bulgaria. The long-term goal is the transformation of the former military camps into cultural parks which will host museum spaces and activities of Pan-European interest. The project partners are: Municipality of Serres (Lead Beneficiary), Municipality of Petrich, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), Democritus University of Thrace (DUTH). The “Serreon Politeia” Society and the Society for the “Study and Research of the Serres Region History” act as supporters of the project.

The award contest was organised by the European Cultural Tourism Network (ECTN) in cooperation with Europa Nostra and European Travel Commission, supported by the Network of European Regions of Competitive and Sustainable Tourism (NECSTour).  In total 57 candidates from 15 countries had submitted applications, under 7 thematic categories.

The implementation of the contest is a contribution to the European Year of Cultural Heritage (EYCH2018), initiative on “Tourism and heritage: responsible and sustainable tourism around cultural heritage”. EYCH2018 aims to encourage more people to discover and engage with Europe’s cultural heritage, and to reinforce a sense of belonging to a common European space.

More information about the award contest and EYCH2018 are available at the following links:

www.culturaltourism-network.eu/award-2018.html

http://europa.eu/cultural-heritage/

IMAGE 1

 

 

Share